مواردی که مشمول گارانتی نمی شود

1) عدم تکمیل یا مخدوش بودن مندرجات کارت گارانتی و نداشتن هولوگرام و فاکتور خرید

2) وارد نمودن هرگونه ضربه به باتری و صدمات ناشی از تصادف و …

3) معیوب بودن سیستم برق خودرو و صدمات ناشی از دینام ، آفتامات، سیم کشی

4) خشک شدگی باتری و سفید شدن چشم باتری

5) صدمات ناشی از اتصالات غیر استاندارد اعم از سیستمهای صوتی با قدرت بالا و …

6) عدم تناسب باتری با نوع خودرو (عدم انطباق ظرفیت باتری با برق مصرفی خودرو)

7) ترکیدگی یا انفجار (به دلیل وجود نقص در سیستم برق خودرو یا حوادث دیگر)

8) شکستگی و غیر طبیعی بودن درب یا پوسته باتری

9) شکستگی یا ذوب شدن قطبها

10) شارژ بیش از حد نیاز باتری که باعث دفرمه شدن بدنه باتری یا اور شارژ شدن می شود

11) استفاده از الکترولیت غیر استاندارد و هرگونه مواد افزودنی در الکترولیت باتریهای تر یا آبخور  

12) نشتی از محل فیلتر باتری ( در صورت شارژ بیش از حد دینام یا وارونگی باتری )